Pravidla soutěže

1. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL MARKETINGOVÉ AKCE „LVÍ STOPA”

1. Pravidla Soutěží

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěží (dále jen „Pravidla Soutěže“) pořádaných v rámci marketingové akce „LVÍ STOPA“ (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže uvedená na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

2. Pořadatel Soutěží

Pořadatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332 (dále jen „Pořadatel“).

3. Termín a místo konání Soutěží

Soutěže probíhají v termínu od 26. 5. 2018 do 30. 9. 2018, 23:59 hod (dále jen „Doba konání Soutěže“) na soutěžní Microsite „www.lvistopa.cz“ (dále jen „Microsite“). K ukončení jednotlivých soutěží dojde vždy v časovém úseku, který bude uvedený na Microsite dané soutěže, vždy 23:59 hod. posledního dne soutěže.

4. Účast v Soutěžích

4.1 Princip Soutěže je následovný.
a) Soutěže přes webový formulář
Soutěžící na Microsite vyplní formulář a nahraje potřebné údaje, kterými prokáže, že absolvoval jednu z tras Lví stopy. Soutěž je koncipovaná formou výběrového řízení, proto si Pořadatel vyhrazují právo vlastního výběru.
b) Soutěže přes cyklistickou aplikaci
Soutěžící na Microsite se přihlásí pomocí cyklistické aplikace, nahraje potřebné údaje, kterými prokáže, že absolvoval alespoň jednu z tras Lví stopy. Soutěž je koncipovaná formou výběrového řízení, proto si Pořadatel vyhrazují právo vlastního výběru.
c) Soutěž znalostní kvíz
Soutěžící na Microsite odpoví na 6 soutěžních otázek a vyplní potřebné údaje, kterými prokáže, své znalosti z trasy. Soutěž je koncipovaná formou výběrového řízení, proto si Pořadatel vyhrazují právo vlastního výběru.
d) Soutěže selfie se lvem
Soutěžící se vyfotí s jakýmkoliv lvem a nahraje fotku na svůj veřejný instagramový profil s #selfieselvem a označním stránky @lvístopa

4.2 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den svého zapojení do Soutěže) s doručovací adresou v České republice, která je plně svéprávná, není zaměstnancem Pořadatele nebo na Soutěži spolupracujících agentur, společností a osob jim blízkých, tj. osob tvořících domácnost a osob blízkých ve smyslu § 22 občanského zákoníku (dále jen „Soutěžící“).
4.3 Soutěžící se do Soutěže zapojí tím, že
a) Soutěžící na Microsite vyplní formulář a nahraje potřebné údaje, kterými prokáže, že absolvoval jednu z tras Lví stopy. Soutěž je koncipovaná formou výběrového řízení, proto si Pořadatel vyhrazují právo vlastního výběru.
b) Soutěžící na Microsite se přihlásí pomocí cyklistické aplikace, nahraje potřebné údaje, kterými prokáže, že absolvoval alespoň jednu z tras Lví stopy. Soutěž je koncipovaná formou výběrového řízení, proto si Pořadatel vyhrazují právo vlastního výběru.
c) Soutěžící na Microsite odpoví na 6 soutěžních otázek a vyplní potřebné údaje, kterými prokáže, své znalosti z trasy. Soutěž je koncipovaná formou výběrového řízení, proto si Pořadatel vyhrazují právo vlastního výběru.
d) Soutěžící se vyfotí s jakýmkoliv lvem a nahraje fotku na svůj veřejný instagramový profil s #selfieselvem a označním stránky @lvístopa

4.4 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností může každý soutěžící získat pouze jednu Výhru.

5. Stanovení Výherců a Výhry

5.1 Výherci budou určeni podle následujícího klíče: Soutěž je koncipovaná formou výběrového řízení, proto si Pořadatel vyhrazují právo vlastního výběru Výherců. Hlavní podmínkou je, aby výherce splnil některou z výše uvedených podmínek (zjistíme především z fotografií).

5.2 V rámci Soutěže bude Soutěžícím poskytnuty následující Výhry: Výhry určí pořadatel v průběhu trvání soutěže

5.3 Pořadatel vyhlásí Výherce vždy po naplnění soutěžní podmínky (viz bod 5.1). Výherci oznámíme výhru skrze emailovou adresu, kterou je povinen zadat v soutěžním formuláři popř. ho Pořadatel kontaktuje na jeho instagramovém účtu.

5.4 Pokud se Pořadatel s Výhercem nedohodnou jinak, zašle Výherci Výhru nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od vyhlášení soutěže na adresu, kterou je Výherce spolu se svým jménem a příjmením oznámí Pořadateli. V případě, že Výherce neoznámí Pořadateli do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne oznámení o získání Výhry své kontaktní údaje pro doručování (tj. jméno, příjmení a adresa pro doručení Výhry), bude ze Soutěže vyloučen a Pořadatel mu Výhru neposkytne.

5.5 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího ze Soutěže a Výhru neposkytne v případě, že:
a. Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil jakéhokoli podvodného jednání v Soutěži;
b. Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil zneužití Pravidel Soutěže nebo jednal v rozporu s dobrými mravy;
c. Soutěžící splnil podmínky podle těchto Pravidel Soutěže lstivým jednáním, resp. jednáním, které by bylo možno označit za podvodné.

5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v Soutěži, jakož i pro získání Výher v Soutěži. Výhru nezíská Soutěžící, který nesplní buď jen okrajově, nebo částečně stanovené podmínky pro získání Výhry.

5.7 Účastí v Soutěži každý Soutěžící Soutěže souhlasí, že Pořadatel je oprávněn použít zaslané fotografie, jeho jméno či přezdívku pro marketingové účely Pořadatele bez nároku Výherce na jakékoli protiplnění, přičemž Soutěžící Soutěže v případě získání Výhry v této Soutěži souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách propagujících činnost/produkty/služby Pořadatele a dále na sociální síti Youtube, Facebook, Instagram nebo Twitter v rámci propagace činnosti/služeb Pořadatele. Soutěžící uděluje souhlas podle tohoto článku na dobu neurčitou.

6. Změna Pravidel, odpovědnost a odvolání Soutěže

6.1 Pořadatel má právo před uplynutím Doby konání Soutěže jednostranně měnit Pravidla Soutěže, jakož i Dobu konání Soutěže, včetně práva přerušení Soutěže, zrušení Soutěže, zkrácení Soutěže apod.; toto právo může Pořadatel uplatnit kdykoli před uplynutím Doby konání Soutěže vždy stejným způsobem jako uveřejnění samotné Soutěže. Změny Pravidel Soutěže se stávají účinnými prvním dnem od zveřejnění. Odvolání Soutěže před uplynutím Doby konání Soutěže je Pořadatel povinen oznámit stejným způsobem jako uveřejnění Soutěže.

6.2 Pokud Pořadatel uplatní právo na zrušení Soutěže podle článku 6.1, žádnému ze Soutěžících nevznikne vůči Pořadateli jakýkoli (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody ani (iii) žádný jiný nárok jakékoli povahy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pokud se některá ustanovení těchto Pravidel Soutěže stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými v důsledku změny všeobecně závazných právních předpisů, použije se takový všeobecně závazný právní předpis, který je svou povahou a účelem nejbližší.

7.2 Tato Pravidla Soutěže se řídí a budou vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

7.3 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání Soutěžícího vůči průběhu Soutěže.

7.4 Účast na Soutěži není možno vymáhat právní cestou. Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za stav či kvalitu Výher, Výhry nejsou ve smyslu občanského zákoníku soudně vymahatelné a Soutěžící nemůže požadovat finanční náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možno vyměnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena.

7.5 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

7.6 Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sítě, doručení e-mailu, zpráv apod.).

7.7 Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, zpoždění nebo poškození Výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

7.8 Pořadatel neodpovídá za jakákoli rizika a závazky související s účastí v Soutěži či s používáním Výher.

7.9 Pořadatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoli újmu, která Výherci vznikne v souvislosti s použitím Výhry.

7.10 Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 5. 2018

V Praze dne 18. 5. 2018

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies a jiných webových technologií. Níže můžete udělit souhlas se zpracování osobních údajů rovněž pro statistiky a analýzu chování uživatele.